Select Page

Ontwikkeling particuliere bouwkavel, Vinkel

Beeldkwaliteitplan

 

Op het perceel Koksteeg 71 te Vinkel wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een vrijstaande woning gecreëerd. Om de vereiste planologische ruimte te scheppen, is voor dit perceel een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

 

 

Gezien de prominente ligging van de locatie langs de dorpsentree en het gegeven dat de bestemmingsplanherziening vooruitloopt op een nader voor te bereiden bouwaanvraag, is dit beeldkwaliteitplan opgesteld door Planlogisch. In dit beeldkwaliteitplan, dat gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure is gebracht, is omschreven binnen welke ruimtelijke kwaliteitskaders het bouwplan zal worden ontwikkeld.